Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou v elektronickej podobe.Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú s výnimkou registra záložných práv účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti:

  • Notársky centrálny register záložných práv – Registrácia záložného práva k hnuteľným veciam, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Okrem zákonom stanovených výnimiek môže záložné právo k hnuteľnej veci vzniknúť iba registráciou v registri záložných práv.
  • Notársky centrálny register určených právnických osôb – Registrácia subjektov, ktoré spĺňajú podmienky pre príjem podielu zaplatenej dane definované v § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov.
  • Notársky centrálny register závetov – Evidencia závetov, listín o vydedení a odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice, alebo ktoré notár prijal do úschovy.
  • Notársky centrálny register dražieb – Obsahuje zoznam vyhlásených dražieb, kde sú uverejnené informácie určené zákonom č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.
  • Notársky centrálny register listín – Obsahuje v elektronickej podobe súdne listiny (rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony), notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané na žiadosť fyzických osôb alebo právnických osôb. Mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii sa začína uložením dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. Každý notár môže vydať z registra listín osvedčený odpis notárskej zápisnice a osvedčený odpis listiny uloženej do registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby s jej súhlasom alebo za podmienok ňou určených.