Registrácia údajov do obchodného registra

Registrácia údajov do obchodného registra

Registráciu do obchodného registra v rozsahu ustanovenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 389/2023 Z.z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom môže na základe registračnej žiadosti navrhovateľa vykonať aj registrátor ktorým je notár.

Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Registrátor preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra. Splnenie podmienok osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Ak nie sú splnené podmienky pre zápis údajov do obchodného registra, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis registrovému súdu. Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.