O nás

Notár je štátom určená osoba vykonávajúca notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992. Zb o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Notárska činnosť a ďalšia činnosť je výkonom verejnej moci a notár má pri jej výkone postavenie verejného činiteľa. Ako osobitnú činnosť môže vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

Činnosť notára spočíva predovšetkým v spisovaní a vydávaní verejných listín. Na rozdiel od súkromných listín spísaných iným právnikom alebo samotnými účastníkmi, kým nie je dokázaný opak, predpokladá sa pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje. Každý, kto namieta ich pravdivosť a správnosť, musí preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

Notár je neutrálnym subjektom stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a právom chránených záujmov. Rešpektuje princíp rovnosti a nezvýhodňuje ani nezastupuje žiadneho z účastníkov. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti. 

Účastníci si s výnimkou dedičského konania môžu slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára. Pri výkonne činnosti postupuje nestranne a nezávisle, je viazaný len Ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. Je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.


© 2010 - 2016 JUDr. Jozef Brázdil. designed & powered by creoneo creoneo