O nás

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov.

Notárska činnosť a ďalšia činnosť je výkonom verejnej moci a notár má pri jej výkone postavenie verejného činiteľa. Ako osobitnú činnosť môže vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

Činnosť notára spočíva predovšetkým v spisovaní a vydávaní verejných listín. Na rozdiel od súkromných listín spísaných iným právnikom alebo samotnými účastníkmi, kým nie je dokázaný opak, predpokladá sa pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje. Každý, kto namieta ich pravdivosť a správnosť, musí preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

Notár je neutrálnym subjektom stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a právom chránených záujmov. Rešpektuje princíp rovnosti a nezvýhodňuje ani nezastupuje žiadneho z účastníkov. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti.

Účastníci si s výnimkou dedičského konania môžu slobodne vybrať ktoréhokoľvek notára. Pri výkonne činnosti postupuje nestranne a nezávisle, je viazaný len Ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. Je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.

Čítaj viac
who we are

„Lex est quod notamus"

„Právo je to, čo je zapísané."

Kontaktné informácie

Kde nás nájdete

  + 421 45 5335847

   +421 905 358 688

    ADRESA

    notar@notarzv.sk

     Bystrický rad 314/69 960 01 Zvolen

      Po – Pia:

      Vaša správa *      Polia označené * sú povinné.