Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

Vyhotovovanie verejných listín (solemnizačných notárskych zápisníc) o právnych úkonoch

podľa predpisov súkromného práva, pričom notár zodpovedá za správnu právnu formuláciu a nesie zodpovednosť za ich súlad s právnym poriadkom. Ide najmä o notárske zápisnice o všetkých typoch zmlúv, závetoch a iných právnych úkonoch (napr. kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov, zmluvy o pôžičke, zmluvy o prevode obchodného podielu).

Pre platnosť právneho úkonu je obligatórna forma notárskej zápisnice najmä v nasledovných prípadoch:

  • právny úkony osoby, ktorá nemôže čítať a písať, s výnimkou prípadov ak takáto osoba má schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a je schopná vlastnoručne listinu podpísať,
  • dohoda manželov o rozšírení alebo zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a dohoda o vyhradení vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva,
  • závet maloletého závetcu, ktorý dovŕšil 15 rokov,
  • zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie a európskej akciovej spoločnosti,
  • niektoré rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, o schválení projektu rozdelenia akciovej spoločnosti),
  • zmluva a zlúčení alebo o splynutí spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností,
  • projekt rozdelenia spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti,
  • zriaďovacia listina neinvestičného fondu, ak neinvestičný fond zriaďuje jedna osoba.

Ak notárska zápisnica obsahuje právny záväzok, vyznačenie oprávnenej osoby a povinnej osoby, právny dôvod, predmet plnenia, čas plnenia a súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou, je uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnosti obsiahnutej v tejto zápisnici vykonateľným exekučným titulom pre exekúciu.