Ďalšia činnosť notára

Ďalšia činnosť notára

Na základe osobitných zákonov notár vykonáva ďalšie činnosti

  • Súdny komisár podľa zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok – V konaní o dedičstve okresný súd podľa rozvrhu práce poverí notára aby ako súdny komisár konal a rozhodoval. V konaní o umorení listiny súd poverí notára so sídlom vo svojom obvode, ktorého v návrhu na umorenie listiny označil navrhovateľ. Ak návrh na umorenie listiny neobsahuje označenie notára, poverí súd notára so sídlom vo svojom obvode, ktorého určí náhodným výberom. Rozhodnutia vydané notárom a úkony vykonané notárom na základe poverenia súdu sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie.
  • Osvedčujúca osoba podľa zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe – Vydávanie výstupov z informačných systémov verejnej správy v listinnej podobe opatrenej osvedčovacou doložkou.
  • Osoba vykonávajúca konverziu podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) – Prevod medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár účastníkom poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou majetku, zastupovať v katastrálnom konaní.