Konanie vo veciach notárskych úschov

Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

  • závet – účelom je uchovanie závetu, listiny o vydedení, vyhlásenia o voľbe práva a odvolania týchto úkonov, na účely predloženia v konaní o dedičstve po smrti závetcu,
  • inú listinu, listinný cenný papier – aby s ňou nakladal podľa príkazu zložiteľa, podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo na účely splnenia záväzku,
  • peniaze – aby s nimi nakladal podľa príkazu zložiteľa, podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom, podľa osobitného predpisu alebo na účely splnenia záväzku,
  • hnuteľnú vec – na účely splnenia záväzku.

 

Zložiteľ môže do notárskej úschovy zložiť listiny a peniaze, aby s nimi notár nakladal podľa príkazu zložiteľa alebo podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom. Zložiteľ sa počas trvania notárskej úschovy výslovne vzdáva dispozičného práva nakladať s predmetom úschovy a  dispozičné právo prechádza na notára. Po splnení podmienok určených príkazom zložiteľa alebo dohodou zložiteľa a príjemcu bude predmet úschovy vydaný príjemcovi. Pokiaľ podmienky splnené nebudú, vráti notár predmet úschovy zložiteľovi. Počas konania o úschove nemôže zložiteľ podmienky úschovy dodatočne meniť.

Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak predmet záväzku dlžník uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku (tzv. solučná úschova). Na účely splnenia záväzku notár prijme do úschovy listinu, peniaze alebo hnuteľnú vec.  Do úschovy nemožno prijať hnuteľnú vec, ktorá sa nehodí na úschovu, najmä vec podliehajúcu skaze a vec, ktorú pre jej povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore notára ani v banke a nepodarí sa pre ňu nájsť iného vhodného uschovávateľa.

Do notárskej úschovy je možné zložiť peniaze, aby s nimi notár nakladal podľa osobitného predpisu, najmä ak ide o úschovu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného záložného veriteľa po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu (§ 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka), úschovu výťažku dražby po uhradení nákladov dražby a po uspokojení pohľadávok záložného veriteľa v prospech predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, ak predchádzajúci vlastník predmet dražby neodovzdal vydražiteľovi alebo ak túto sumu odmieta prevziať (§ 32 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) alebo úschovu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, na ktorom pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpečovacích práv po už uspokojenom zabezpečovacom práve nasledovalo zabezpečovacie právo zabezpečujúce inú pohľadávku ako pohľadávku voči úpadcovi, v prospech veriteľov, ktorých pohľadávky boli zabezpečené zabezpečovacími právami nasledujúcimi v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie po už uspokojenom zabezpečovacom práve (§ 70 ods. 2 písm. d), ods. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).