Osvedčovanie právnych významných skutočností

Osvedčovanie právnych významných skutočností

Zachytenie právne významnej skutočnosti vo forme verejnej listiny
(verifikačnej notárskej zápisnice alebo doložky), ktorá má zabezpečiť dôkaz o osvedčovanej skutočnosti. Počas osvedčovania notár nesmie zasahovať do deja a ani poskytovať právne rady. Nenesie zodpovednosť za osvedčovaný dej a jeho súlad so zákonom, zodpovedá len za správne a presné opísanie osvedčovaných skutočností. Vydáva najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia) – osvedčenie zhody predloženého odpisu alebo fotokópie s originálom,
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia) – osvedčenie, že osoba v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala za vlastný (legalizáciou sa neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine, ani nezodpovedá za právnu bezchybnosť tejto listiny),
 • o tom, že bola notárovi predložená listina a kedy sa tak stalo,
 • o protestácii zmeniek a šekov – osvedčenie o odopretí prijatia alebo platenia zmenky alebo šeku, ktoré je potrebné na výkon alebo zachovanie niektorých práv podľa zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Zb.,
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb – notárom musí byť osvedčené konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a niektoré rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (rozhodnutie o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, o schválení projektu rozdelenia akciovej spoločnosti a o tom, že akcie vydané akciovou spoločnosťou prestanú byť kótované), osvedčenie priebehu ustanovujúcej schôdze družstva, rozhodnutia členskej schôdze o zrušení družstva, rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov pozemkov, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, o založení pozemkového spoločenstva a voľbe orgánov pozemkového spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve,
 • o tom, že je niekto nažive,
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom – predovšetkým osvedčenie splnenia podmienok týkajúcich sa premiestnenia sídla európskej akciovej spoločnosti a podmienok pre cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie obchodných spoločností
 • o iných skutočnostiach – napríklad osvedčenie o priebehu losovania alebo osvedčenie o predložení hnuteľnej veci, ak majú právny význam,
 • o priebehu dobrovoľnej dražby ak to vyžaduje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
 • o splnení podmienok prijímateľa podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
 • o priebehu žrebovanie lotériovej hry podľa § 42 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.